Privacy en Cookies

Medium Tilly, hierna te noemen MT, stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Dit privacy statement is opgesteld met als doel aan opdrachtgevers en cliënten duidelijk te maken dat MT zorgvuldig omgaat met alle klantgegevens en verstrekte informatie.

1. Geheimhouding

Alle gegevens over de cliënt worden vertrouwelijk behandeld. Er mag geen informatie aan derden worden verstrekt zonder toestemming van de cliënt. Alleen indien de cliënt uitdrukkelijk toestemming geeft kan er informatie worden uitgewisseld met derden. Er kunnen uitzonderingen zijn op de geheimhouding in het geval van een wettelijke verplichting of gerechtelijke beslissing.

2. Welke gegevens worden verzameld ?

Volgende persoonsgegevens kunnen worden verzameld:

– Voornaam

– Familienaam

– Telefoonnummer

– Adresgegevens

– E-mailadres

3. Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt en dus met de overeenkomst die u met ons hebt afgesloten.

4. Uitwisseling van uw gegevens

Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden. Als u gegevens met ons deelt, gebruiken we deze gegevens om contact met u te kunnen opnemen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld anders dan om aan wettelijke (boekhoudkundige en overige administratieve) verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Strato. Zij verwerkenpersoonsgegevens namens ons en gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn dan echter geen persoonsgegevens. Strato heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Met Strato is er een verwerkersovereenkomst afgesloten.

5. Bewaringstermijnen

Gegevens die nodig zijn voor boekhoudkundige verwerking worden volgens de geldende wetgeving voor een termijn van 7 jaar bewaard.

Van gesprekken worden geen inhoudelijke gegevens bijgehouden.

6. Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken.

Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

6.1 Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

6,2 Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

6.3 Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

6.4 Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

6.5 Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van MT. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

7. Verklaring in verband met het gebruik van de website van MT

7.1 Cookies

MT gebruikt enkel functionele en analytische cookies om de werking van de website te verbeteren. Voor deze soort cookies hoeft u vooraf geen toestemming te verlenen omdat ze geen inbreuk betekenen op uw privacy. Zij dienen enkel om de werking van de website te verbeteren.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt.

7.2 Hyperlinks

Op de website van MT kan u een aantal hyperlinks naar andere websites aantreffen. MT kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de Privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

8. Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door MT ?

Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door MT dan stellen we het op prijs om dat zo spoedig mogelijk van u te vernemen. We doen dan ons uiterste best om deze klacht op te lossen. Als u er met ons niet uit komt dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

9. Wijziging van de Privacyverklaring

MT kan deze Privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website.

10. Hoe neemt u contact met MT op?

Voor vragen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens door MT kunt u contact opnemen met:

P. Van Aerde

Noordstraat 5a

4531 GA Terneuzen

0031-6 30 58 65 58

info@mediumtilly.nl

Secured By miniOrange